Rezerwaty przyrody

Rezerwaty są to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

rezerwat Góry IzerskieW rezerwatach w Polsce chronione są przede wszystkim:

  • ekosystemy leśne o dużym stopniu naturalności pod względem składu gatunkowego;
  • drzewostany z gatunkami występującymi na granicy zasięgu;
  • stare drzewostany pomnikowe obrazujące fragmenty dawnych puszcz;
  • drzewostany pochodzenia naturalnego o nieprzeciętnym składzie gatunkowym np. drzewostany lipowe czy drzewostany dziko rosnących drzew owocowych;
  • ekosystemy torfowisk, bagien i zarastających zbiorników wodnych;
  • murawy i zarośla kserotermiczne;
  • ekosystemy rzek, jezior, źródeł i źródlisk;
  • fragmenty krajobrazu o szczególnych wartościach estetycznych oraz historyczno-pamiątkowych;
  • obiekty i obszary ważne dla nauki o Ziemi.

Parki krajobrazoweDSC00037 www

Parki krajobrazowe tworzone są na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Takich miejsc jest w Polsce 125. Zajmują one 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy. Parki krajobrazowe posiadają niższy status ochronny niż parki narodowe i należą do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Park taki tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwą miejscową radą gminy.

W parku krajobrazowym można prowadzić działalność gospodarczą z ograniczeniami wynikającymi z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Parki służą także rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to zwykle rozległe tereny, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego, jak na przykład doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Ich powierzchnie są różnej wielkości.

W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu jest Ustawa o ochronie przyrody. Określa ona, iż są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Ponadto ustawa podkreśla, że wartością obszarów chronionego krajobrazu są możliwości zaspokajania przez nie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Stąd są to tereny o niewielkich rygorach ochronności. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).

Najwięcej obszarów chronionego krajobrazu znajduje się w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/ekoprac/domains/ekopracownia.com.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

ZOSTAW ODPOWIEDŹ