Na początku 2017 roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek złożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska. Niektórzy będą musieli wnieść opłaty za korzystanie ze środowiska.

Co oznacza korzystanie ze środowiska?

Korzystanie ze środowiska to m.in. pobór wód, odprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, emisja gazów i pyłów pochodzących z samochodów i urządzeń, ale także z pieców oraz wytwarzanie odpadów.

W związku z tym firmy są zobowiązane do złożenia następujących sprawozdań:

 • raport do KOBiZE (do końca lutego)
 • roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – dla mających obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (do 15 marca)
 • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – dla prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów (do 15 marca)
 • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (do 15 marca)
 • sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – korzystania z wód, odprowadzania ścieków, emisji gazów i pyłów (do 31 marca).

Za poszczególne sposoby korzystania ze środowiska naliczane są opłaty. Na ich wysokość wpływa:

 1. ilość i rodzaj gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
 2. ilość i jakość pobranej wody, rodzaj wód (podziemne czy powierzchniowe), przeznaczenie wody;
 3. ilość, rodzaj i skład ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi;
 4. ilość i temperatura wód chłodniczych;
 5. wielkość, rodzaj i sposób zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe;
 6. wielkość produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb;
 7. ilość i rodzaj składowanych odpadów.

Gdzie należy składać sprawozdania i wnosić opłaty

Podmiot, który korzysta ze środowiska we własnym zakresie ma obowiązek złożyć sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego. Musi także ustalić wysokość opłaty i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Wysokość opłaty wylicza się wg stawek obowiązujących w roku, w którym podmiot korzystał ze środowiska.

Roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska wprowadzono od 1 stycznia 2013 roku wraz ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Termin złożenia sprawozdania i wniesienia opłaty zgodnie z nowymi przepisami mija 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Sprawozdania i opłaty muszą trafić do odpowiedniego urzędu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Np. firma zarejestrowana w Gdańsku posiada zakłady w Warszawie i we Wrocławiu, czyli ze środowiska korzysta na terenie województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Sprawozdania składa więc do Mazowieckiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tam też wnosi opłaty. Wyjątkiem jest emisja spalin pochodzących z samochodów i urządzeń niestacjonarnych. Wówczas odpowiednim urzędem jest ten zgodny z miejscem zarejestrowania firmy.

Nie wszyscy płacą

Przedsiębiorca jest zwolniony z opłat, jeśli mieszczą się one w przedziale do 800 zł na rok za dany rodzaj korzystania ze środowiska. Osobno wylicza się opłaty dla każdego z urzędów marszałkowskich. Zatem, jeśli należności za korzystanie ze środowiska, np. za emisję gazów i pyłów, wynoszą 600 zł na terenie województwa mazowieckiego i 700 zł w województwie dolnośląskim, firma będzie zwolniona z opłat.

W praktyce opłaty dotyczą tylko dużych podmiotów. Dla większości małych firm wysokość należnych opłat jest znacznie niższa od 800 zł. Należy pamiętać, że nie zwalnia to z obowiązku złożenia sprawozdania do właściwego urzędu.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Raport do KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska dodatkowy obowiązek sprawozdawczy. Polega on na wprowadzaniu do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami szczegółowego raportu o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Raport dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego i trzeba go złożyć w terminie do końca lutego. Raport wprowadza się za pomocą indywidualnego konta elektronicznego w Krajowej Bazie o Emisjach prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Konto zakłada się przez stronę www.krajowabaza.kobize.pl. Należy mieć na uwadze, że proces zakładania konta jest dość czasochłonny i może zająć około 3 tygodni, warto więc zainteresować się tym odpowiednio wcześnie.

Kary

W przypadku nieuiszczenia opłaty lub braku sprawozdania złożonego przez podmiot korzystający ze środowiska, marszałek województwa, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wymierza opłatę w drodze decyzji. Marszałek może wymierzyć opłatę także w przypadku podejrzeń co do zaniżenia opłaty.

W niektórych przypadkach podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną. Tak jest, gdy nie posiada wymaganego pozwolenia na:

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
 • pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) opłatę za brak wymaganego pozwolenia od 2009 r. ustalają na 500% normalnej stawki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015 poz. 1875).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016, poz. 1877).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ