Dokumentacja przyrodnicza

Wszelkie obserwacje, monitoringi, inwentaryzacje oraz pozostałe czynności z zakresu opracowań przyrodniczych zdaję w formie odpowiednich raportów, sprawozdań bądź wniosków. Przygotowuję dokumentację przyrodniczą oraz dokumentację środowiskową dla inwestycji z zakresu ornitologii, botaniki i chiropterologii na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Większość opracowań jest wymagana przepisami prawa w stosownych procedurach administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko, w tym głównie przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonywana przeze mnie dokumentacja:

 • analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby inwestora (w wersji tekstowej i elektronicznej);
 • prognozy oddziaływania na środowisko;
 • raport oddziaływania na środowisko lub przydzielona mi jego część (raport OOŚ);
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000;
 • raporty częściowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego oraz raport końcowy nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji;
 • sprawozdania z wykonanych inwentaryzacji przyrodniczych (w wersji tekstowej i elektronicznej):
  • sprawozdanie z inwentaryzacji botanicznej;
  • sprawozdanie z inwentaryzacji ornitologicznej;
 • opracowanie z monitoringu ornitologicznego lub chiropterologicznego (głównie dla potrzeb farm wiatrowych);
 • opinie przyrodnicze;
 • opracowania przyrodniczo-krajobrazowe do planów i projektów;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia (załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji);
 • projekt kompensacji przyrodniczej;
 • wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów;
 • wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • operaty wodnoprawne;
 • inne opracowania i opinie przyrodnicze związane z ochroną środowiska (w tym będące podstawą do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych).

 

W ramach zleconego zadania na podstawie udzielonego upoważnienia zapewniam reprezentowanie inwestora przed organami administracji, od wszczęcia procedury administracyjnej, aż do jej rozstrzygnięcia.

Swoją ofertę kieruję do:

 • Inwestorów prywatnych;
 • Inwestorów z sektora przedsiębiorstw;
 • Inwestorów instytucjonalnych;
 • Organów administracji publicznej;
 • Biur projektowych;
 • Biur architektonicznych;
 • Biur urbanistyczno-planistycznych;
 • Osób fizycznych.