Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Potocznie nazywana jest „decyzją środowiskową”. Wydaje się ją na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 2. Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;
 3. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne);
 4. Koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 5. Decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;
 6. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;
 7. Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych;
 8. Decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 9. Decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;
 10. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 11. Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 12. Decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady;
 13. Decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012;
 14. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
 15. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.

Decyzje środowiskowe – postępowanie w sprawie ich uzyskania jest odmienne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.