Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która może być częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport oddziaływania na środowisko wykonywany jest na etapie pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanego przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Raport powstaje w wyniku szczegółowej analizy wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko, czyli tzw. Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ang. environmental impact assessment) to sformalizowana procedura prowadzona w ramach postępowania administracyjnego, której celem jest wydanie decyzji zezwalających na realizację określonych inwestycji.

Obowiązek wykonania Raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko nakłada ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raporty i procedury OOŚ są jednakowo wymagane przy realizacji projektów finansowych za środków Unii Europejskiej.

OOŚ jest regulowana prawem, przede wszystkim przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, 2001 poz. 627) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z 2/09/2002 r. (DZ. U. Nr 179, poz. 1490).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje zgodne z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  • główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  • przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. Opis analizowanych wariantów, w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  • dobra materialne,
  • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  • istnienia przedsięwzięcia,
  • wykorzystywania zasobów środowiska,
  • emisji;
 9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 10. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  • określenie założeń do:
   • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
   • programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
  • analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
 11. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 15. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 19. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 20. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.