Usunięcie drzew i krzewów – prawo

Komentarz do regulacji ustawy o ochronie przyrody

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz termin ich usunięcia ustala się w wydanym zezwoleniu. Naliczane są one i pobierane przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie, a wyliczane są na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa (art. 85 u.o.p). Przy czym, jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy jego pień traktuje się jako odrębne drzewo.

W miejsce opłat można zaproponować przesadzenie drzew lub krzewów, bądź posadzenie innych – równoważących straty środowiskowe. Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew i krzewów w inne miejsce lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian rośliny zachowały swoją żywotność po upływie 3 lat lub nie zachowały tej żywotności z przyczyn niezależnych jednak od posiadacza nieruchomości – naliczona opłata zostaje umorzona.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów, w związku z budową dróg publicznych, pomniejsza się z kolei o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew i krzewów, w granicach pasa drogowego.