Inwentaryzacje przyrodnicze

Wykonuję inwentaryzacje przyrodnicze wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na populacje zwierząt i szatę roślinną.

 

Inwentaryzacje przyrodnicze, raport OOŚInwentaryzacja przyrodnicza to coraz częściej niezbędny element procesów planistycznych oraz inwestycyjnych. Jest to również niezawodna metoda na zbadanie i opisanie bogactwa przyrodniczego miasta lub gminy. Inwentaryzacja przyrodnicza, zarówno botaniczna jak i zoologiczna, bywa także szczególnie przydatna podczas wydawania informatorów przyrodniczych regionu.

Współpracuję z firmami wykonującymi raporty OOŚ oraz z instytucjami, przedsiębiorcami i osobami prywatnymi.

Przeprowadzam kompleksowe inwentaryzacje ogólnoprzyrodnicze oraz pod kątem określonej grupy organizmów dla każdego rodzaju obszaru i przedsięwzięcia, czyli obiektów liniowych (drogi, linie kolejowe, rurociągi itp.) oraz powierzchniowych. Inwentaryzacje sporządzam w oparciu o odpowiednią metodykę badań. Podczas wizji terenowych określam stan przyrody ożywionej i nieożywionej, dokumentując wyniki za pomocą zdjęć oraz przy użyciu narzędzi GIS.

Przeprowadzam także waloryzacje faunistyczne i florystyczne dla miejsc cennych przyrodniczo, podlegających ochronie w postaci parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody czy obszarów Natura 2000. Przygotowuję do tego raport oceny oddziaływania planowanej inwestycji na tereny objęte ochroną oraz obszary Natura 2000.

 

 

Dla firm i instytucji wykonujących raporty OOŚ:
  • prowadzę inwentaryzacje przyrodnicze:
    • inwentaryzacje siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin;
    • inwentaryzacje ornitologiczne;
  • wykonuję raport oceny wpływu inwestycji (np. dróg, kolei, warsztatów samochodowych i stacji demontażu pojazdów, osiedli mieszkalnych) na populacje zwierząt (ptaki, ssaki, nietoperze, gady, płazy, chronione owady) oraz szatę roślinną.

 

Dla przedsiębiorców i osób prywatnych:
  • prowadzę inwentaryzacje przyrodnicze,
  • wykonuję raport oceny wpływu inwestycji na populacje zwierząt i szatę roślinną (np. ferm zwierząt futerkowych, instalacji fotowoltaicznych, zabudowy mieszkalnej w sąsiedztwie i na obszarach chronionych, stacji lub linii elektroenergetycznych, tartaków i stolarni, tras narciarskich, pól kempingowych i innych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397)),
  • opracowuję kartę informacyjną przedsięwzięcia (załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji),
  • przygotowuję raporty oddziaływania na środowisko.

 

Zleceniodawca otrzymuje, w przygotowanym raporcie, ponadto informacje dające rozeznanie w możliwościach kontynuowania planowanej inwestycji, wycofania się z niej bądź wprowadzenia pewnych modyfikacji ze względu na negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

 

IMG_2056 wwwdziewięćsił - inwentaryzacja botanicznaDSC00327_wwwDSC00419_www