Monitoring, screening

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej (roślin, zwierząt), prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Jego zadaniem jest określenie wpływu zmian dokonywanych w środowisku na organizmy. Działania te mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom działalności człowieka na przyrodę, a więc w rezultacie uzyskanie i opracowanie niezbędnych danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych.

IMG_2207 wwwMonitoring przyrodniczy wykonywany jest w związku z przedsięwzięciami mogącymi znacząco wpływać na środowisko zawsze lub potencjalnie (szczególnie farm wiatrowych, trakcji komunikacyjnych).

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny jest obligatoryjny dla planowanych farm wiatrowych, a często okazuje się niezbędny również dla innych przedsięwzięć, mogących oddziaływać na ptaki i nietoperze.

Prowadzę zarówno obserwacje sezonowe, jak i całoroczne.monitoring chiropterologiczny

 

Wykonuję czynności konieczne do uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej:
  • prace terenowe (monitoring, inwentaryzacja),
  • pozyskanie niezbędnych danych dla raportów,
  • screeningi,
  • raporty okresowe i końcowe.

Obecnie jestem otwarty na współpracę na terenie całej Polski.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. w państwowy monitoring środowiska (zdefiniowany w w art. 25 ust. 2 Prawa ochrony środowiska) został włączony monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej:

1. W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków (…), ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.

Art. 112 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.