Monitoring porealizacyjny

Potrzeba prowadzenia monitoringu porealizacyjnego wynika głównie z charakteru przedsięwzięcia oraz jego lokalizacji. Stwierdzenie obowiązku i zakresu prowadzenia monitoringu zawiera się w Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach inwestycji.

IMG_0910 wwwKoszt prowadzenia monitoringu porealizacyjnego uzależniony jest m.in. od obszaru prowadzenia prac, elementów środowiska naturalnego, okresu prowadzenia badań oraz konieczności montowania lub stosowania specjalistycznego sprzętu. Sposób i terminy prowadzenia monitoringu uzależnione są przeważnie od elementu środowiska, który ma być poddany szczególnej obserwacji (stanowi przedmiot monitoringu). Przykładowo kontrole stanu siedlisk, roślin i grzybów polegają głównie na obserwacjach w okresie wegetacyjnym. Monitoring ornitofauny prowadzony jest natomiast, w zależności od konieczności – w okresie lęgowym lub całorocznie. Zaś monitoring przejść dla płazów oraz małych zwierząt polega na prowadzeniu bezpośrednich obserwacji płazów w okresie ich migracji i rozrodu.

Przyrodnicze badania porealizacyjne przedsięwzięcia mają przede wszystkim weryfikować prognozy odnośnie jego oddziaływania na dany element (zespół elementów) środowiska przyrodniczego.