Nadzór przyrodniczy inwestycji

Narzędziem pozwalającym na pełne i rzetelne spełnienie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych przepisów z zakresu ochrony środowiska jest właściwie prowadzony nadzór przyrodniczy. Powinien on rozpocząć się już przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, trwać w jej trakcie oraz podczas eksploatacji inwestycji.

Nadzór przyrodniczy zapewnia inwestorowi bezpieczne wykonywanie zaplanowanych prac.

Pełniony przez specjalistę (lub specjalistów) nadzór minimalizuje negatywne wpływy przedsięwzięcia na przyrodę oraz zabezpiecza inwestycję przed wystąpieniem opóźnień, które mogą wynikać z konieczności wstrzymania prac ze względu na niewłaściwe działania wykonawcy.

 

Oferuję swoje wsparcie zarówno w zarządzaniu całą częścią środowiskową realizowanego procesu inwestycyjnego (koordynator projektu), jak i w zakresie prowadzenia nadzoru jako specjalista z wybranej dziedziny (ornitologia, botanika). Mogę przyłączyć się do istniejącego już zespołu lub też powołać własny.

 

Jako koordynator nadzoru przyrodniczego:

 • dokonuję wstępnej inwentaryzacji chronionych gatunków roślin oraz zwierząt;
 • opracowuję szczegółową metodykę prac terenowych;
 • prowadzę nadzór przedrealizacyjny sprawdzający, czy przedsięwzięcie zostało zaprojektowane tak, aby wykluczyć lub zminimalizować jego negatywny wpływ na środowisko;
 • czuwam nad odpowiednią lokalizacją obiektów tymczasowych towarzyszących przedsięwzięciu (miejsca składowania materiałów, ewentualne place manewrowe, drogi dojazdowe) pod kątem kontroli rozmieszczenia siedlisk poddanych ochronie i uniknięcia kolizji z nimi;
 • powołuję zespół ekspertów, których współpraca jest niezbędna przy nadzorze;
 • zapewniam prowadzenie nadzoru botanicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego, mykologicznego oraz entomologicznego (określone zakresy samodzielnie, pozostałe we współpracy z ekspertami);
 • przygotowuję wnioski o uzyskanie pozwoleń na przenoszenie i przesiedlenie chronionych gatunków zwierząt i roślin;
 • jestem odpowiedzialny za kontakt zleceniodawcy z zatrudnionymi specjalistami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;
 • prowadzę nadzór nad wycinką drzew i krzewów (dendrologiczny);
 • dbam o odpowiednie zabezpieczanie terenu inwestycji w czasie migracji płazów;
 • weryfikuję wykorzystywanie i zapotrzebowanie na przejścia dla zwierząt;
 • prowadzę wstępne szkolenie zespołu wykonującego roboty budowlane pod kątem działań sprzyjających ochronie przyrody podczas realizacji przedsięwzięcia;
 • opracowuję raporty z prowadzonego nadzoru środowiskowego w zakresie zgodnym z zapisami decyzji środowiskowej;
 • opracowuję raport końcowy zawierający łączną analizę całego okresu realizacji inwestycji i nadzoru nad nią.

DSC07957_www

 

W ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego, oferuję ponadto pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych opinii i ustaleń niezbędnych przy wprowadzaniu do projektu rozwiązań nieplanowanych wcześniej lub alternatywnych.

Koordynowanie przeze mnie pracy ekspertów pełniących nadzór przyrodniczy zapewnia oszczędność czasu inwestora, a w nieprzewidzianych sytuacjach daje możliwość natychmiastowego reagowania i wsparcia ze strony przyrodników. Gwarantuję nadzór i bezpieczeństwo realizowanego projektu od rozpoczęcia do jego zakończenia.

 

 

Jako członek zespołu nadzorującego:IMG_4207 www

 • mogę dokonać wstępnej inwentaryzacji chronionych gatunków roślin oraz zwierząt;
 • zapewniam prowadzenie nadzoru botanicznego i/lub ornitologicznego;
 • mogę prowadzić nadzór nad wycinką drzew i krzewów (nadzór dendrologiczny);
 • dbam o odpowiednie zabezpieczanie terenu inwestycji w czasie migracji płazów;
 • weryfikuję wykorzystywanie i zapotrzebowanie na przejścia dla zwierząt;
 • wykonuję raporty z działań wchodzących w zakres moich obowiązków określonych przez koordynatora.